Nadzór księgowy i doradztwo podatkowe

NADZÓR KSIĘGOWY – 10 lat doświadczeń

Nadzór księgowy to sprawdzone rozwiązanie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych obejmujący comiesięczny przegląd ksiąg na miejscu u Klienta, w ramach którego dokonujemy weryfikacji księgowań z dokumentami źródłowymi oraz rozliczeń podatkowych, a także stały kontakt w bieżących sprawach .

Nadzór księgowy jako forma współpracy pozwala na skorzystanie z usług doradczych z zakresu rachunkowości  przy jednoczesnym prowadzeniu księgowości w firmie.

Zaletą takiego rozwiązania jest ochrona przed negatywnymi konsekwencjami niezgodności ksiąg rachunkowych z obowiązującym prawem.

Nadzór księgowy obejmuje zakresem przede wszystkim kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych, weryfikację poprawności wprowadzonych na ich podstawie zapisów oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji informacyjno-sprawozdawczej, takiej jak deklaracje i sprawozdania finansowe, opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont, opracowanie polityki rachunkowości w firmie, udzielanie pomocy i wyjaśnień pracownikom działu księgowości Klienta.

DORADZTWO PODATKOWE – 17 lat doświadczeń

Doradztwo podatkowe to kompleksowa pomoc dla podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych w zakresie rozwiązywania problemów podatkowych oraz optymalizacji zobowiązań.

Oferujemy:

  • udzielanie podatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych.
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
  • szybkość i terminowość realizacji zleceń,
  • wskazanie możliwych form optymalizacji,
  • elastyczne formy doradztwa (telefon, mail, opinia),
  • bieżące informowanie o ważnych orzeczeniach, interpretacjach, zmianach przepisów prawa, możliwościach optymalizacyjnych.