Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych – 15 lat doświadczeń

Nasze usługi obejmują:

 • badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości i MSSF
 • badanie jednostkowych i łącznych sprawozdań finansowych,
 • ocenę systemów kontroli wewnętrznej,
 • audyt projektów finansowanych ze środków unijnych,
 • przekształcenia spółek: badanie planów przekształcenia, połączenia i podziału, opinie na temat wniesionych aportów, ustalenia parytetów wymiany;
 • inne usługi poświadczające i usługi pokrewne; 
 • Oferujemy podejście do audytu bazujące na gruntownym zapoznaniu się ze specyfiką Państwa działalności, uwarunkowaniami zewnętrznymi, sektorowymi i branżowymi regulacjami prawnymi, strukturą organizacyjną  i powiązaniami wewnętrznymi oraz identyfikacją kluczowych ryzyk na etapie wstępnym badania.
 • Opracowane przez nas własne metody pracy, pozwalają na profesjonalne, szybkie i rzetelne wykonywanie prac zlecanych przez naszych Klientów. Jednocześnie w trakcie badania sprawozdania finansowego znaczną uwagę poświęcamy bezpieczeństwu podatkowemu naszego Zleceniodawcy.
 • Badanie przeprowadzane jest w siedzibie jednostki, bez zlecenia usługi podwykonawcom.
 • W realizacji każdego badania bezpośrednio uczestniczy biegły rewident, który na bieżąco, na każdym etapie prac rewizyjnych ściśle współpracuje z Zarządem i pionem księgowości.
 • Przeprowadzone przez nas badanie przyczynia się do usunięcia istotnych ryzyk oraz prowadzi do uwiarygodnienia wizerunku firmy. Badamy procesy mające odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym, a nie tylko zagadnienia bezpośrednio związane z rachunkowością i sposobem przetwarzania operacji gospodarczych.
 • Pragniemy nie tylko wypełnić wymogi prawne badania sprawozdań finansowych, ale przede wszystkim zapewnić kierownictwo firmy o rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego oraz skuteczności i prawidłowości funkcjonowania systemu rachunkowości oraz systemu kontroli wewnętrznej.